RSS1

 

Računalstvo za prvi razred srednjih strukovnih škola (RSS1)


U ovoj će cjelini biti opisano kako se tečaj Računalstvo za prvi razred srednjih strukovnih škola (RSS1) primjenjuje u praksi.

1. Organizacijsko - tehnički uvjeti

U Tehničkoj školi Karlovac zadovoljeni su svi preduvjeti za uvođenje ovakvog načina rada.

Nastava Računalstva izvodi se u zadovoljavajuće opremljenom praktikumu u kome svaki učenik ima mogućnost samostalnog rada za računalom.

Učenici koji dolaze u prvi razred imaju dovoljnu razinu računalne pismenosti za aktivno sudjelovanje.

Dobre preduvjete pruža i organizacija nastave jer se dio nastave izvodi pred cijelim razrednim odjelom u trajanju od jednog sata tjedno, a dio pred polovinom razrednog odjela, također u trajanju od jednog sata tjedno (zbog lakše realizacije, nastava se izvodi po principu 1+2 što znači da učenik sudjeluje na jednom zajedničkom satu svaki tjedan i na 2 sata vježbi, svaki drugi tjedan).

2. Preduvjeti za uspješan početak

Pošto se sustavu Loomen pristupa podacima o elektroničkom identitetu u sustavu AAI@EduHr, te je podatke potrebito pripremiti već za prvi sat. Primjerak pristupnih podataka dobiva učenik, a kopija pristupnih podataka pohranjuje se (u slučaju gubitka podataka, te ako neki učenik slučajno zaboravi podatke) na za to dogovoreno mjesto.

aai
Slika 1. AAI@EduHr

Da bi se učenici mogli koristiti tečajem, treba ih u tečaj upisati. I to treba učiniti odmah po početku nastavne godine. Učenici se po upisu pridjeljuju odgovarajućim razrednim odjelima, a unutar razrednog odjela dijele se u dvije grupe. Na taj je način pojedine obaveze moguće zadati odabranoj grupi u točno određenom terminu, a da pri tom učenici jedne grupe nemaju uvid u rad učenika drugih grupa. Sadržaji koji su zajednički za sve, ne pridjeljuju se grupama, već su cijelo vrijeme trajanja tečaja dostupni svima.

slika7
Slika 2. Razredni odjeli i grupe

3. Sadržaj tečaja

Tečaj RSS1 je do sada realiziran kroz osam tematskih cjelina. S obzirom na nastavni plan i program, neke cjeline još uvijek nedostaju. No, nadam se, da ćemo ih kroz nastavnu godinu 2015./16. uspješno dograditi.

3.1. Uvod u tečaj - osnove korištenja sustavom Loomen

Tečaj započinje s dvije vježbe (4 nastavna sata) ćiji je cilj upoznavanje osnova korištenja sustavom Loomen (prezentacija: Osnove korištenja sustavom Loomen).

Učenici se upoznaju sa svrhom i zadatkom sustava Loomen, nauče prijaviti se na sustav i pristupiti tečaju, upoznaju glavne dijelove korisničkog sučelja te zadatke glavnih blokova koji se nalaze u tečaju.

Tijekom ove tematske cjeline učenici na sustavu Loomen popunjavaju uvodnu anketu u kojoj daju podatke o svojim dosadašnjim iskustvima s predmetom Informatika te samovrednuju svoja predznanja za pojedine nastavne cjeline koje će se na nastavi Računalstva obrađivati tijekom sljedeće dvije godine. Učenici upoznaju rad s online anketama, te uviđaju prednosti pripreme i analize rezultata anketa, kada se radi na online način.

rs1 1
Slika 3. Dio rezultata ankete

Potom se isprobava rukovanje forumom, uočava se koji su forumi za učenike, a koji za nastavnicu.

Pošto se u daljnjem radu koriste zadaće online tipa, učenici isprobavaju preuzeti materijale sa sustava, a potom ih na sustav i vratiti.

Vezano za online provjere, učenici upoznaju mogućnosti online testiranja: vrste pitanja, pokretanje testa, rješavanje testa, uvid u rezultate. Prethodno spomenuto uvježbavaju rješavanjem jednostavne online provjere (Pravila ponašanja na internetu). Nakon što se otklone sve nedoumice oko ovakvog načina provjere znanja, učenici rješavaju Inicijalnu online provjeru.

Za kraj, učenici kroz konkretan rad uče oblikovati online bilježnicu (pripremljeni su i pisani materijali - kratki priručnik s uputama o osnovama rada koji je priložen na sustav da bi učenici, ako nešto zaborave, mogli naći rješenje svog problema). Prethodno naučeno uvježbava se kroz konkretne zadatke u vidu zadaće.

rs1 2
Slika 4. Dio priručnika s uputama za uporabu

Ovisno o dostupnom vremenu, pripremljena je i vježba za upoznavanje rada s Riječnikom u sustavu Loomen.

rs1 3
Slika 5. Sadržaj cjeline - osnove korištenja sustavom Loomen

3.2. Osnove korištenja Web poštom

Nastavna tema Web pošta u cjelosti se obrađuje u online komunikaciji s nastavnicom. Zadaje se u obliku domaće zadaće za koju je pripremljena prezentacija Osnove rada s elektroničkom poštom i pripadajući dodatni materijali. Prezentaciju treba pregledati, proučiti, a potom izraditi vježbe koje su u njoj zadane.

Za izradu pojedinih vježbi (razni oblici prepiske s nastavnicom) zadani su vremenski rokovi koje treba poštivati. Vježbe koje se realiziraju nakon zadanog termina smatraju se nevažećima i ocjenjuju se negativno. Uspješnost ove zadaće jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada.

rs1 4
Slika 6. Sadržaj cjeline - osnove korištenja Web poštom

3.3. Nastavne cjeline vezane uz korisničke programe

Nastavne cjeline vezane uz korisničke programe započinju uvodnom vježbom – Uvod u program, koju učenici rješavaju u formi domaće zadaće, unutar zadanog termina. Za svaku je uvodnu vježbu pripremljena prezentacija koja učenike uvodi u temu, a ujedno sadrži i zadatke koje treba izvršiti da bi se uspješno nastavilo s praćenjem gradiva. Uz uvodnu prezentaciju pripremljeni su i razni dodatni materijali neophodni za izvršenje zadataka. Materijali se preuzimaju sa sustava na vlastito računalo.

Rješenja uvodnih vježbi predaju se na sustav Loomen ili se prosljeđuju na mail adresu nastavnice, ovisno o vrsti zadataka. Nastavnica pregledava uratke i vrednuje ih. Uspješnost rješavanja zadataka jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada. Ako je moguće, ocjenu samostalnog rada upotpunjuju i kratke online provjere, sadržajno prilagođene uvodnim vježbama koje se rješavaju na sljedećem nastavnom satu.

3.3.1. Osnove operacijskog sustava - MS Windows 7

Za ovu je cjelinu, zajedno s provjerom, predviđeno 5 sati. Po rješavanju domaće zadaće WIN7 – temeljni pojmovi, koja uz zapisivanje bitnog u online bilježnicu podrazumijeva i popunjavanje ankete s ciljem ponavljanja novog gradiva (uspješnost ove zadaće jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada), započinje se s kratkom online provjerom Temeljni pojmovi (ocjena za element: usvojenost programskih sadržaja), a potom se kroz praktični rad na računalu, podržano prezentacijom Osnove operacijskog sustava WIN7 i pripadajućim dodatnim materijalima nastavlja s obradom nastavnog gradiva. Nakon četvrtog sata vježbi zadaje se još jedna domaća zadaća koja podrazumijeva rad na online bilježnici i popunjavanje ankete s ciljem ponavljanja.

Cjelina završava provjerom koja se izvodi kao samostalni rad na računalu. Rezultati provjere pohranjuju se na sustav zbog čuvanja i vrednovanja, a ocjena se upisuje u element primjena znanja.

rs1 5
Slika 7. Sadržaj cjeline - osnove operacijskog sustava - MS Windows 7

3.3.2. Osnove rada s programom za obradu teksta - MS Word 2010

Za ovu je cjelinu, zajedno s provjerama, predviđeno 16 sati. Po rješavanju domaće zadaće WRD2010 – uvod u program, koja uz zapisivanje bitnog u online bilježnicu podrazumijeva i popunjavanje ankete s ciljem ponavljanja novog gradiva (uspješnost ove zadaće jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada), započinje se s kratkom online provjerom Uvod u program (ocjena za element: usvojenost programskih sadržaja), a potom se kroz praktični rad na računalu nastavlja s obradom nastavnog gradiva.

Nastava je podržana prezentacijama s pripadajućim dodatnim materijalima: Oblikovanje znakova i odlomaka, Oblikovanje stranica, Razne mogućnosti programa, Umetanje i oblikovanje slike, Umetanje raznih objekata, Tablice i jednadžbe.

 rs1 6
Slika 8. Sadržaj cjeline - snove rada s programom za obradu teksta - MS Word 2010; 1.dio

Za svaku od prethodno navedenih tema pripremljene su domaće zadaće kojima se uvježbava usvojeno nastavno gradivo. Zadaće su online tipa, a rješenja se predaju na sustav. Nije zamišljeno da nastavnik pregledava rješenja zadaća, nastavnik samo provjerava da li je učenik zadaću uradio ili ne. Uz svaku je zadaću prikazano i ispravno rješenje pohranjeno u PDF obliku. Uz pomoć slike rješenja učenici mogu provjeriti rade li dobro ili ne. U slučaju odstupanja od ispravnih rješenja, učenici se potiču na korištenje foruma Problemi u svladavanju nastavnog gradiva na kome mogu potražiti pomoć.

Osim prethodno spomenutih zadaća, zadaje se i zadaća WRD2010 – Umetanje i oblikovanje slike, ćije se rješenje vrednuje i jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada. Po zadaći učenici rade provjeru ove nastavne cjeline (Umetanje i oblikovanje slike) u obliku samostalnog rada na računalu (ocjena za element: usvojenost programskih sadržaja).

rs1 8
Slika 9. Sadržaj cjeline - snove rada s programom za obradu teksta - MS Word 2010; 2.dio

Na kraju cjeline dolazi završna provjera u obliku samostalnog rada na računalu koja traje 2 školska sata. Rezultati provjere pohranjuju se na sustav zbog čuvanja i vrednovanja. Kao rezultat provjere nastaju dvije ocjene, jednom se vrednuju osnovna, a drugom napredna znanja. Ocjene se upisuje u element: primjena znanja.

rs1 7
Slika 10. Sadržaj cjeline - osnove rada s programom za obradu teksta - MS Word 2010; 3.dio

3.3.3. Osnove rada s programom za izradu i prikaz prezentacija - MS PowerPoint 2010

Za ovu je cjelinu predviđeno 5 sati. Po rješavanju domaće zadaće PWP2010 – uvod u program, koja podrazumijeva zapisivanje bitnog u online bilježnicu, kroz praktični rad na računalu nastavlja se s obradom nastavnog gradiva.

Nastava je podržana prezentacijama s pripadajućim dodatnim materijalima: Osnovne radnje, Matrica slajda i animacije, Umetanje i oblikovanje raznih objekata, Razne mogućnosti prezentacije.

rs1 9
Slika 11. Sadržaj cjeline - Osnove rada s programom za izradu i prikaz prezentacija - MS PowerPoint 2010; 1.dio

Pripremljene su dvije domaće zadaće kojima se uvježbava prethodno usvojeno nastavno gradivo. Njihova se rješenja vrednuju i oblikuju ocjenu za element usvojenost programskih sadržaja.

rs1 10
Slika 12. Sadržaj cjeline - Osnove rada s programom za izradu i prikaz prezentacija - MS PowerPoint 2010; 2.dio

3.4. Brojevni sustavi i binarna aritmetika

Za ovu je cjelinu, zajedno s provjerom, predviđeno 9 sati.

Kroz prva četiri sata uči se o binarnom, dekadskom, oktalnom i heksadekadskom brojevnom sustavu, o njihovim značajkama i načinima pretvorbi iz jednog sustava u drugi. Potom se na konkretnim primjerima uvježbavaju pretvorbe brojeva iz jednog brojevnog sustva u drugi.

U tu su svrhu pripremljene tri prezentacije: Brojevni sustavi - dekadski, binarni; Brojevni sustavi - heksadekadski, oktalni; Brojevni sustavi – vježba i tri domaće zadaće. Zadaće se rješavaju u bilježnicu. Nastavnica provjerava zadaće, a uspješnost zapisuje u e-Dnevnik u obliku bilješki. Uzastopni nerad kažnjava se ocjenom u cjelinu samostalni rad.

rs1 11
Slika 13. Sadržaj cjeline - Brojevni sustavi

Kroz sljedeća četiri sata uči se računati u binarnom brojevnom sustavu, te cijeli broj (pozitivan i negativan) zapisati pomoću: predznaka i apsolutne vrijednosti broja / pomoću dvojnog komplementa apsolutne vrijednosti broja.

U tu su svrhu pripremljene prezentacije: Binarna aritmetika: binarno zbrajanje i binarno množenje; Binarna aritmetika: prikaz negativnog binarnog broja, binarno oduzimanje. Pripremljene su i tri zadaće koje se rješavaju u bilježnicu.

Po provjeri, uspješnost se zapisuje u e-Dnevnik u obliku bilješki. Uzastopni nerad kažnjava se ocjenom u cjelinu samostalni rad. Za kraj, prije završne provjere, učenici popunjavaju online bilježnicu prema naputku u domaćoj zadaći.

Završna provjera: Brojevni sustavi i binarna aritmetika je u pismenom obliku, a ocjena se upisuje u element: primjena znanja.

rs1 12
Slika 14. Sadržaj cjeline - Binarna aritmetika

3.5. Booleova algebra i logički sklopovi

Za ovu je cjelinu, zajedno s provjerama, predviđeno 15 sati.

Prva četiri sata posvećena su Booleovoj algebri, pojmu izjave, osnovnim i složenim logičkim operacijama, pravilima algebarskog postupka (minimizacije) te uvježbavanju istog (prezentacija: Booleova algebra).

Pripremljene su tri domaće zadaće, dvije koje se rješavaju u bilježnicu i jedna za online bilježnicu.

Peti je sat pismena provjera: Booleova algebra i primjena pravila minimizacije (element: primjena znanja).

rs1 13
Slika 15. Sadržaj cjeline - Booleova algebra

Preostalih 10 sati posvećeno je logičkim sklopovima (prezentacije: Logički sklopovi, Logički sklopovi: Vježba, Sklop za zbrajanje dva višeznamenkasta broja).

Nakon osnova rada, učenici se upoznaju s načinom uporabe programa Logisim. U tu su svrhu pripremljena i četiri video isječka koji učenicima pomažu u snalaženju s programom.

Pripremljene su četiri domaće zadaće od kojih se tri rješavaju u bilježnicu, a četvrta podrazumijeva korištenje programa Logisim i bilježenje posljedica rada u online bilježnicu. Po provjeri zadaća, uspješnost se zapisuje u e-Dnevnik u obliku bilješki. Uzastopni nerad kažnjava se ocjenom u cjelinu samostalni rad.

Posljednji je sat pismena provjera: Logički sklopovi (element: primjena znanja).

rs1 14
Slika 15. Sadržaj cjeline - Logički sklopovi

3.6. Internet, usluge interneta i web alati

Za ovu je cjelinu predviđeno 5 sati. Djelomično je oblikovana, a podrazumijeva stalne promjene i nadogradnju sadržaja zbog kontinuirane pojave novih alata i nadogradnje postojećih.

rs1 15
Slika 16. Trenutni sadržaj cjeline - Internet, usluge interneta i web alati

3.7. Osnovna građa računala

Cjelina Osnovna građa računala još nije oblikovana. Za nju je predviđeno 9 sati. Postoji niz materijala u formi prezentacija koje treba osuvremeniti i preoblikovati. Očekujem da će i ova cjelina biti oblikovana tijekom godine 2015./16.

4. Za kraj

Kao što je već na uvodnoj stranici naglašeno, pozivam kolege nastavnike koji su zainteresirani vidjeti kako tečaj funkcionira da se jave na mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ovisno o dogovoru, mogu im omogućiti da određeni vremenski period dobiju ovlasti nastavnika na tečaju (non-editig teacher), da pregledaju tečaj, iskoriste ideje i materijale pod CC BY-SA licencom, ali isto tako, da potom komentiraju te me pokušaju usmjeriti s ciljem poboljšanja sadržaja.

Unaprijed se veselim suradnji.