Tečajevi: Računalstvo za srednje strukovne škole: RSS1 i RSS2


Tijekom dugogodišnjeg rada u srednjoj strukovnoj školi uočila sam da su učenici skloni prilagoditi se zahtjevima učitelja. Ako od njih tražiš malo, malo će se i vratiti. Ako tražiš jako puno, i to od svih jednako, izgubit ćeš barem trećinu učenika koji ne samo da će postizati loše rezultate, nego će se i osjećati loše, bit će nezadovoljni sobom.

Lako je zaključiti da bi učitelj koji voli svoj posao i poštuje učenike trebao potražiti treći put. Trebalo bi zahtjeve prilagođavati različitim sposobnostima učenika, osmisliti razne načine provjere usvojenosti sadržaja i primjene znanja, potaknuti učenike na samostalni rad i međusobnu komunikaciju. Taj je put za učitelja nešto zahtjevniji, no ako dovede do željenog cilja, rezultati će biti na obostrano zadovoljstvo.

1. Kako do pravog puta?

S obzirom na stalne promjene kojima su podložna sva područja računalstva, od strojnih do programskih cjelina, jasno je da se učenicima ne mogu ponuditi isključivo udžbenici, sadržaji u pisanom obliku, koji se koriste četiri godine bez promjena. Uz njih je potrebno pripremiti i razne dodatne materijale. Ovakva sam razmišljanja pokušavala realizirati na razne načine, koristila sam medije za trajnu pohranu podataka, materijale dijelila lokalnom mrežom u učionici, koristila Edmodo. Nije bilo loše, ali nije bilo nešto čime bih mogla biti zadovoljna.

slika6
Slika 1. Sustav za online učenje - Loomen

Potom sam upoznala značajke sustava Moodle koji je prerastao u Loomen. Istražujući sustav, zaključila sam da nudi sve što je potrebno da bih kroz njega mogla realizirati svoje zamisli.

Smatrala sam da postoje preduvjeti za uvođenje novog načina rada jer posjedujemo lijepo opremljenu učionicu, a učenici prvih razreda imaju dovoljnu razinu računalne pismenosti za aktivno sudjelovanje. Trebalo je pripremiti materijale i upute za korištenje, pa krenuti.

2. Kako je započelo?

2012. pri sustavu Loomen pokrenula sam dva tečaja: Računalstvo za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola RSS1 i Računalstvo za drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola RSS2.

slika1
Slika 2. Prikaz poveznica do tečajeva RSS1 i RSS2

Tečajeve razvijam, prepravljam i nadopunjujem novim sadržajima već treću školsku godinu. S obzirom na sadržaj, tečajevi nikada neće biti do kraja završeni jer je materijale potrebno trajno osuvremenjivati, a s vremenom dolaze i nove ideje. No, trenutno, tečajevi pokrivaju preko 80% nastavnog gradiva.

3. Kombinirani način rada

S obzirom na ciljanu skupinu, tečajevi se koriste kao podrška kombiniranom obliku nastave; dio nastave odvija se na klasičan način u učionici, dok pojedini dijelovi omogućavaju samostalno, mentorirano, online učenje koje je vremenski ograničeno. Koristeći mogućnosti sustava Loomen, svi materijali za rad: nastavno gradivo prikazano kroz prezentacije, vježbe, zadaci učenicima su, osim na nastavi, dostupni u koje god vrijeme požele. Stoga je obveze propuštene zbog bolesti ili drugih razloga moguće nadoknaditi vrlo jednostavno.

4. Online komunikacija

Na uspješnost ovakvog načina rada utječe i mogućnost interakcije kroz komunikaciju koja razvija osjećaj pripadnosti grupi. U tečajevima se kao oblik komunikacije koristi forum. Učenici s nastavnicom ili međusobno mogu, korištenjem foruma, razmjenjivati razmišljanja o problemima na koje su naišli, a nastavnica uvijek ima mogućnost usmjeravanja rasprava ili ponude rješenja problema kada smatra da je to potrebno.

slika3
Slika 3. Za komunikaciju se koriste forumi

Osim foruma Problemi u svladavanju nastavnog gradiva tečajevi sadrže i forum Obavijesti. On je koristan jer nudi informacije i obavijesti o važnim događanjima vezanim uz tečajeve (termini provjera, rezultati provjera, promjene u rasporedu i sl.).

5. Dostupnost i korisnici tečajeva

Tečajevi su trenutno zatvorenog tipa, namijenjeni su učenicima kojima predajem. Učenike u tečaj upisujem s početkom nastavne godine, a iz tečajeva ih ispisujem s krajem školske godine.

Zbog prednosti sustava Loomen lako je rukovati razrednim odjelima i grupama unutar njih. Omogućeno je da pojedini sadržaji budu dostupni svim učenicima cijelo vrijeme trajanja tečaja, dok odabrani sadržaji (zadaće, vježbe, testovi) učenicima mogu biti dostupni samo u točno odabranom terminu, onoliko dugo koliko je zadano.

slika4
Slika 4. Moguće je zadati točan termin dostupnosti sadržaja
slika5
Slika 5. Sadržaj može biti dostupan svima ili samo odabranoj grupi

Zbog što objektivnijeg vrednovanja učeničkog rada, svaki se razredni odjel dijeli u dvije grupe. Na taj je način moguće pojedine obaveze zadati u točno određenom terminu, a pri tom učenici jedne grupe nemaju uvid u rad učenika drugih grupa.

slika7
Slika 6. Moguće je učenike dijeliti u grupe

6. Nastavni sadržaj

Tečajevi su podijeljeni u tematske cjeline, a sadržajno odgovaraju nastavnom planu i programu predmeta Računalstvo.

Teme vezane uz korisničke programe (praktični rad na računalu u prvoj godini učenja – RSS1) najčešće započinju uvodnom vježbom - Temeljni pojmovi koju učenici rješavaju u formi domaće zadaće unutar zadanog termina. Za uvodnu je vježbu pripremljena prezentacija koja učenike uvodi u temu, a ujedno sadrži i zadatke koje treba izvršiti da bi se uspješno nastavilo s praćenjem gradiva. Uz uvodnu prezentaciju pripremljeni su i razni dodatni materijali neophodni za izvršenje zadataka. Materijali se preuzimaju sa sustava na vlastito računalo.

Rješenja uvodnih vježbi predaju se na sustav Loomen ili se prosljeđuju na mail adresu nastavnice (adresa je otvorena samo u svrhu korištenja u tečaju), ovisno o vrsti zadataka. Nastavnica pregledava uratke i vrednuje ih. Uspješnost rješavanja uvodne vježbe jedan je od elemenata koji oblikuju ocjenu samostalnog rada.

Ako je moguće, ocjenu samostalnog rada upotpunjuju i kratke online provjere koje su sadržajno prilagođene uvodnim vježbam, a rješavaju se na sljedećem nastavnom satu.

slika13
Slika 7. Uvodna vježba

Pošto naši učenici dolaze različito pripremljeni za nastavu Računalstva s obzirom na privatna iskustva u korištenju računalom, izbornu nastavu Informatike u osnovnoj školi, te učenje o računalima kroz nastavu Tehničkog odgoja, svrha ovakvog načina rada je pokušaj izjednačavanja učeničkog predznanja.

Pošto učenici samostalno odrade uvodnu vježbu, preostali se sadržaji obrađuju tijekom nastavnih sati vježbi. I za te su vježbe pripremljene prezentacije i pripadajući dodatni materijali kroz koje se obrađuju zadani nastavni sadržaji.

Za uvježbavanje usvojenog, pripremljene su domaće zadaće koje su ponekad zadaće online tipa, a ponekad klasične zadaće čija se rješenja zapisuju u bilježnicu. Uočila sam da učenici vrlo dobro prihvaćaju ovakav vid obaveza te ih nakon početnog nesnalaženja više ne smatraju dodatnim opterećenjem jer u njima vide put ka postizanju boljih rezultata.

Naravno, njihova trajna aktivnost podrazumijeva i trajnu aktivnost nastavnika jer izostanak povratne informacije o sudjelovanju i uspješnosti izrade domaće zadaće izaziva neaktivnost i nemar kod učenika čime bi ovakav način rada izgubio smisao.

slika14
Slika 8.Domaća zadaća  s dodatnim materijalima i online provjera

Detaljnije o sadržaju tematskih cjelina i materijalima koji su za te cjeline ponuđeni bit će navedeno na za to predviđenim stranicama (RSS1 i RSS2).

Većina nastavnih materijala (prezentacije, zajedno s pripadajućim dodatnim materijalima) koji se koriste u tečajevima, dana je na javno korištenje pod CC BY-SA licencom koja dopušta korištenje, promjenu i preradu djela, sve dok autora navode kao autora djela, a nova djela nastala kao prerade licenciraju pod istim uvjetima. Nastavni su materijali, razvrstani u pripadajuće cjeline, dostupni na stranicama Nastavni materijali.

7. Provjere znanja

Sustav Loomen pruža odlične mogućnosti provjera znanja.

7.1. Online provjere

Moguće je oblikovati online provjere objektivnog tipa s raznim vrstama zadataka (zadaci višestrukog odabira, kratki odgovori, ugniježđeni odgovori, usporedba parova, oblik istina/laž). Provjere se ispravljaju automatski, pa učenik odmah po završetku online provjere dobiva povratnu informaciju o uspješnosti, oblikovanu npr. na temelju postotne uspješnosti.

y1
Slika 9. Povratna informacija o uspješnosti

Pri oblikovanju provjere moguće je koristiti mogućnost slučajnog rasporeda redoslijeda pitanja, te mogućnost miješanja redoslijeda odgovora u zadacima višestrukog odabira. Zbog toga svaki korisnik ima drugačiji izgled provjere što smanjuje mogućnost nepoželjnih ponašanja. Te su mogućnosti korištene u svim online provjerama. Online provjere su u tečajevima oblikovane gdje god je to bilo moguće. Oblikovana je baza s više od 300 pitanja.

No, da bi online provjera bila kvalitetna, nužno je pažljivo oblikovati pitanja, treba predvidjeti razne oblike točnih odgovora i nadasve, potrebito je dobro tempirati vrijeme dostupnosti provjere. Po mome je iskustvu gotovo nemoguće sve to realizirati tako da od prve bude uspješno.

Stoga su provjere višestruko testirane (tijekom tri godine, svake godine po tri razredna odjela, svaki podjeljen u dvije grupe). Pitanja su nakon uporabe korigirana, loša su pitanja izbačena, nadopunjavani su oblici točnih odgovora, prilagođavano je vrijeme trajanja provjera. Smatram da su provjere koje se trenutno koriste prilično korektne.

y4
Slika 10. Dio baze pitanja

Online provjere otvaraju se u točno određenom trenutku; zadano je vrijeme trajanja i termin dostupnosti. Po završetku provjere učenici imaju uvid u rezultat svog rada, vide što im je dobro, a što nije, dostupni su im točni odgovori, mogu se požaliti ako misle da su zakinuti. Kada su rezultati rada usuglašeni, provjere se zatvaraju i od tada učenici mogu vidjeti samo ostvareni broj bodova i ocjenu. Naravno, za izvanredne situacije, moguće je ponovo prikazati sadržaj provjera.

y3
Slika 11. Povratna informacija o uspješnosti
y2
Slika 12. Uvid u rezultat rada
y5
Slika 13. Provjera znanja je zatvorena

7.2. Online provjere za uvježbavanje gradiva

U tečajevima se online provjere koriste za vrednovanje usvojenosti programskih sadržaja, ali i u svrhu uvježbavanja dijelova gradiva. Ako se koriste za uvježbavanje, učenicima su sva pitanja online provjera, zajedno s odgovorima (točnim i netočnim) dostupna i nakon isteka zadanog termina, pa ih mogu pregledavati kada god je to potrebito.

7.3. Analiza uspješnosti provjera

Analiza uspješnosti provjera je izvrsna, rezultati su prikazani vrlo detaljno, i u brojčanom obliku i u obliku grafikona. Na osnovu tih rezultata moguće je korigirati provjeru (ako su svi odgovori na neko pitanje pogrešni ili su svi točni, pitanje nije dobro zadano). Rezultate provjere lako je izvesti u MS Excel obliku.

y6a
Slika 14. Razni podaci o uspješnosti provjere
y7a
Slika 15. Razni podaci o uspješnosti provjere

8. Školske zadaće

Osim online provjera znanja, sustav Loomen omogućava zadavanje provjera u obliku školskih (ili domaćih) zadaća, što je u tečajevima višestruko korišteno.

Tekst zadaće se može postaviti na sustav Loomen, ili se učenicima zadaće mogu podijeliti u pisanom obliku (na tradicionalan način). Aktivnost Zadaća oblikuje se za svaku grupa posebno, za nju se zadaje rok predaje, a nakon termina predaje, Zadaća se sakriva. Na taj način učenici stiču naviku poštivanja rokova, a samim time uče dijeliti vrijeme, s ciljem rješavanja svojih obaveza.

slika12
Slika 16. Aktivnost Zadaća oblikuje se za svaku grupa posebno

Zadaće se rješavaju offline kao samostalni rad na računalu (svaki učenik radi na svome računalu), a potom se pohranjuju na sustav zbog vrednovanja od strane nastavnika i daljnjeg čuvanja.

9. Pohrana zadataka

Zadatke koje učenici rješavaju na računalu do sada sam sakupljala preko lokalne mreže, a potom pohranjivala na nastavničkom računalu. Zbog nužnosti čuvanja učeničkih uradaka tijekom školske godine takav je način rada pretstavljao potencijalni problem. Pošto su svi elektronički uređaji podložni kvaru, zbog čega se ne bi pokvarilo i nastavničko računalo?

Da bi se izbjegao problem ove vrste, učenici sve zadatke od ove školske godine pohranjuju na Loomenov server. Ne samo da je takav način rada puno sigurniji, on je i posve transparentan jer bilježi točan datum, vrijeme i ime korisnika koji je na sustav svoj uradak prenio. Mogućnost manipuliranja i nedozvoljeno ponašanje time je prilično smanjeno.

slika10
Slika 17. Zadaci predani na sustav Loomen

Pošto se takav način pohrane pokazao zadovoljavajućim, u drugom smo polugodištu odlučili i uratke vezane uz ispravke negativnih ocjena također pohranjivati na Loomenov server.

slika11
Slika 18. Ispravci se pohranjuju na sustav Loomen

Jako sam zadovoljna ovakvim načinom rada jer s mene kao nastavnice otklanja bilo kakvu pretpostavku utjecanja na sadržaj predane provjere što nije zanemarivo u slučaju pritužbe učenika (roditelja) na ocjenu i slično (sustav pamti točan datum i vrijeme predaje uz korisničko ime).

10. Online bilježnice

Novost koja je u tečajeve uvedena 2014./2015. godine (za sada eksperimentalno samo u RSS1) je oblikovanje vlastitih online bilježnica.

U tu je svrhu upotrijebljena aktivnost Wiki. Iako Wiki podrazumijeva zajednički rad na zadanoj temi, mi smo ga uporabili na posve drugačiji način. Za svakog učenika stvoren je, s obzirom na oblik suradnje, vlastiti Wiki pa na njemu može raditi samo taj učenik. Uvid u sadržaj online bilježnice ima vlasnik bilježnice i nastavnica.

slika2
Slika 19. Wiki: Moja bilježnica

Na uvodnim satima nastave vježbi na kojima se učenici upoznaju sa mogućnostima sustava Loomen date su upute o tom kako oblikovati online bilježnice . Tijekom rada kroz nastavnu godinu učenici su dobivali i dodatne upute o radu s Wikijem, ako se za njima javila potreba. Pripremljen je i kratki priručnik s uputama o osnovama rada koji je priložen na sustav da bi učenici, ako nešto zaborave, mogli naći rješenje svog problema.

Online bilježnice oblikovane su u formi jednostavnih web stranica. Na naslovnici se nalazi popis tema koje su ujedno i poveznice na ostale stranice.

slika8
Slika 20. Na naslovnici se nalazi popis tema

Što unijeti u bilježnicu, zadavano je kroz niz zadaća (školskih ili domaćih) i vježbi koje su realizirane tijekom nastavne godine.

Sadržaj tako stvorenih stranica moguće je naknadno pregledavati, nadopunjavati, prepravljati i ispisati (mogućnost ispisa nije korištena, treba dobro promisliti o svrhovitosti)

slika9
Slika 21. Sadržaj jedne od stranica online bilježnice

Ovakav način rada podrazumijeva redovit nadzor učeničkih uradaka uz bilježenje napretka. Uspješnost online bilježnica utječe na završnu ocjenu kroz element ocjene samostalni rad pa se velik broj učenika potrudio načiniti ih što boljima. Naravno, uvijek postoje oni koji se zadovoljavaju minimumom, pa su i neke online bilježnice ispale dosta neugledne i siromašne sadržajem. To me ne obeshrabruje jer bi isti učenici imali i klasične, papirne bilježnice, podjednako loše.

Korištenje alata Wiki za ovakav vid aktivnosti pokazao je i jedan nedostatak. Nedostatak smo uočili pri isprobavanju raznih web alata. Kada smo željeli na odabrane stranice umetnuti svoje uratke koristeći oblik: embed code, uvidjeli smo da to nije moguće. No, uratci se mogu učiniti vidljivima lijepljenjem odgovarajućih poveznica koje omogućavaju pregledavanje sadržaja direktno s poslužitelja korištenog alata. Stoga taj nedostatak ne smatram pretjerano štetnim.

Slušajući webinar: ”E-portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje i poučavanje u školama i na visokim učilištima” u organizaciji CARNeta kojeg je vodio prof.dr.sc. Goran Bubaš, saznala sam i za mogućnost korištenja sustava Mahara koji se može integrirati u sustav Loomen. Stoga sam odlučila da ću sljedeće školske godine 2015./16. pokušati naučiti kako ga koristiti, pa s jednom grupom učenika, online bilježnice oblikovati na taj način. Na kraju ćemo usporediti uratke pa donijeti odluku kako online bilježnice oblikovati u dajnjem radu.

Kao zaključak mogu reći da je oblikovati online bilježnice učenicima vrlo zanimljivo te da lijepo reagiraju što mi daje poticaj da sljedeće godine proširim takav oblik rada i na tečaj RSS2.

11. Blokovi

U tečajeve se, ovisno o potrebama, mogu umetnuti blokovi koji omogućuju razne pogodnosti.

U našim je tečajevima korišteno nekoliko blokova, npr.: Korisni linkovi, Upute za korisnike, Polaznici, Ocjene. Ovisno o idejama, u daljnjem se radu otvara mogućnost za povećanjem njihovog broja.

f3
Slika 22. Blokovi u tečajevima RSS1 i RSS2

12. Spremnik materijala

Korištenjem sustava Loomen, nastavnik unutar svog korisničkog profila dobiva prostor za pohranu privatnih materijala na za to predviđenim lokacijama.

f1
Slika 23. Moje privatne datoteke

Isto tako, nastavnik ima mogućnost pohrane nastavnih planova za pojedine nastavne cjeline, može pohraniti provjere znanja, obrasce za ispravak provjera znanja i sl. i to sve unutar tečaja, ali na način da materijali budu vidljivi samo nastavniku dok su za ostale korisnike ti materijali sakriveni.

f2
Slika 24. Sakriveni privatni materijali

I ovu mogućnost sustava smatram vrlo korisnom jer nastavniku omogućava da u bilo kojem trenutku, korištenjem bilo kojeg računala za koje je dovoljno da ima pristup internetu, dođe do svojih materijala.

13. Što dalje?

Tečajevima sam zadovoljna jer je uz njihovu pomoć moja nastava postala dinamičnija, a učenike su načinili aktivnim sudionicima procesa poučavanja.

No, da bi tečajevi i dalje funkcionirali na zadovoljavajuć način, potrebno ih je stalno nadograđivati i popravljati. Tijekom školske godine 2015./2016. cilj mi je tečajeve nadograditi sa nekoliko nastavnih cjelina koje nedostaju. Isto tako, želja mi je dodati popise pitanja koji prate obrazovne ishode za svaku od nastavnih cjelina. Takvi bi popisi pitanja činili katalog znanja.

Naravno, kada čovjek radi sam, moguća su zastranjivanja i pogreške. Stoga pozivam kolege nastavnike koji su zainteresirani vidjeti kako tečajevi funkcioniraju da mi se jave na mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ovisno o dogovoru, mogu im omogućiti da određeni vremenski period dobiju ovlasti nastavnika na tečajevima (non-editig teacher), da pregledaju tečajeve, iskoriste ideje i materijale, ali isto tako, da potom komentiraju te me pokušaju usmjeriti s ciljem poboljšanja sadržaja.

Unaprijed se veselim suradnji.