Pseudojezik


Osnove pseudojezika


 

 

Varijabla, operator pridruživanja, aritmetički operatori, logički operatori, operatori uspoređivanja, redoslijed izvršavanja operatora, naredbe pravocrtne programske strukture, funkcije (ABS(x), SQRT(x), ROUND(x), TRUNC(x), SQR(x)), naredbe programske strukture grananja, naredbe programske strukture petlje.

 


Primjena pseudojezika


 

 

Prezentacija sadrži dvije skupine zadataka. Prvu skupinu sačinjavaju zadaci za koje treba osmisliti algoritam, a potom algoritam zapisati naredbama pseudokoda. Drugu skupinu zadataka sačinjavaju algoritmi zapisani pseudokodom koje treba analizirati pa zaključiti što i na koji način rade. Uvršteni su i razni zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.